Základní informace o vzdělávacím programu

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Typ programu dalšího vzdělávání:  kvalifikační

Pojetí a cíle vzdělávacího programu
Program dalšího vzdělávání je koncipován v souladu s odpovídajícími právními normami, které upravují předpoklady a podmínky pro výkon činnosti pracovníka v sociálních službách. Hlavním cílem vzdělávacího programu je tedy odborná příprava osob, které by se chtěly ucházet o práci v zařízeních sociálních služeb nebo v těchto zařízeních již pracují a vztahuje se na ně zákonná podmínka absolvovat kvalifikační kurz do 18 měsíců ode dne nástupu do zaměstnání.

Absolvent vzdělávacího programu bude odborně způsobilý pro výkon činnosti pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (§ 116, odst. 1, písm. a).
 

Vstupní požadavky na uchazeče: 

 • způsobilost k právním úkonům
 • minimálně základní vzdělání
 • bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče:

 • zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává praktický lékař a u zaměstnanců lékař závodní preventivní péče
 • dokončené očkování proti virové hepatitidě B před absolvováním modulu Odborná praxe
   

Forma studia: prezenční
 

Délka studia: 160 hodin
 

Organizace a zajištění výuky:
Výuka probíhá v pracovních dnech v průběhu cca 6 - 8 týdnů. Kurz je realizován pokud je naplněna minimální kapacita, tj. 12 účastníků. Maximální kapacita jednoho kurzu je 20 účastníků. Termíny kurzu jsou stanoveny dle aktuálního zájmu a poptávky.

Realizace 11.5. - 2. 7. 2015

Účastníci kurzu obdrží potřebné výukové materiály do jednotlivých modulů, lektoři doporučí v případě zájmu i rozšiřující literaturu.

Výuku zajišťují jednak vyučující ze školy, kteří jsou certifikovanými lektory vzdělávání dospělých a dále také externí odborníci ze zařízení poskytující sociální služby a psychologické poradenství.
 

Způsob ukončení: souhrnný písemný test + závěrečný pohovor se zkušební komisí po předchozím úspěšném ukončení všech povinných modulů a 80% účasti ve výuce

Získaná kvalifikace: Pracovník v sociálních službách (pro přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (§ 116, odst. 1, písm. a)

Certifikát: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s celostátní platností
 

Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolventi programu dalšího vzdělávání naleznou uplatnění v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb.
Jedná se o zařízení, která poskytují služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby:

 • pečovatelská služba,
 • odlehčovací služby,
 • centra denních služeb,
 • denní stacionáře,
 • týdenní stacionáře,
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením,
 • domovy pro seniory,
 • domovy se zvláštním režimem,
 • sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče,
 • chráněné bydlení,
 • centra sociálně rehabilitačních služeb.

 

Jiné:

Účastníci vzdělávacího programu mohou využít:

 • možnost stravování ve školní kuchyni (výběr ze dvou jídel)
 • služeb školní knihovny včetně připojení k internetu
 • nákup občerstvení ve školní kantýně
 • Wi-Fi připojení v budově školy

 

Bližší informace, dotazy, přihlášky:

Mgr. Jiří Votoček (garant kurzu)
tel.: +420 511 123 139, mob.: 721 441 820
mail: votocek.jiri@vassboskovice.eu
Hybešova 53, pavilon D
680 01 Boskovice