Studium na VOŠ

Naše škola nabízí tuto formu studia jako jediná v regionu.
(a to již od školního roku 1996/1997)

V současné době nabízí čtyři obory:

■ Obor vzdělání 63-41-N/18 Ekonomika a podnikání Volitelná zaměření:
Finanční řízení a zdaňování
● Ekonomika nemovitého majetku         

■ Obor vzdělání 63-43-N/13 Finančnictví a bankovnictví
■ Obor vzdělání 65-43-N/01 Cestovní ruch
■ Obor vzdělání 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra

Podmínkou pro přijetí je ukončení středního vzdělávání s maturitní zkouškou. Studium je tříleté. Absolvent získá vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy, označení za jménem – DiS.

Ekonomické obory 

V ekonomických oborech je výuka zaměřena na rozvoj podnikatelských a manažerských činností. Absolvent získá kvalifikaci pro výkon činností vyžadujících vyšší odborné vzdělání. Např. provádění bankovních a pojišťovacích činností, úvěrových a depozitních operací, vedení domácího i zahraničního platebního styku, vedení všech písemností v obchodně podnikatelských činnostech, řešení daňových záležitostí a poskytování poradenské činnosti, vedení účetních dokladů v účetnictví firem, obchodních organizací aj., řízení pracovního kolektivu ekonomických oddělení malých a středních podniků, vedení podniku, malých a středních firem, cestovních agentur a kanceláří a další činnosti v návaznosti na zaměření oboru.

Učební plány obsahují povinné předměty: 

první cizí jazyk (AJ nebo NJ), druhý cizí jazyk (AJ nebo NJ nebo RJ), ekonomie a ekonomika podniku, účetnictví, základy marketingu, základy práva, veřejná správa, psychologie, manažerská psychologie, finanční matematika a statistika (není u cestovního ruchu), informační a komunikační technologie, písemná a elektronická komunikace, aplikace ekonomického softwaru, odborná praxe.

Další povinné předměty (podle oborů a zaměření):

finanční řízení a zdaňování, ekonomika nemovitého majetku, účetnictví a daně, finanční trhy, cestovní ruch, průvodcovská činnost, regionální rozvoj, obecné dějiny.

Diplomovaná všeobecná sestra

Vzdělávací program diplomovaná všeobecná sestra připravuje k výkonu povolání všeobecné sestry - všeobecného ošetřovatele jako zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Učební plán
Zahrnuje teoretické vědomosti z věd, o které se opírá všeobecné ošetřovatelství, jako jsou anatomie, fyziologie, patologie, mikrobiologie, imunologie, genetika, hematologie, klinická propedeutika, ošetřovatelství ve vztahu ke všeobecnému a specializovanému lékařství, ke všeobecné a specializované chirurgii, k péči o dítě a pediatrii, péči o ženu, matku a dítě, duševnímu zdraví a psychiatrii, péči o seniory, k péči ve vybraných oborech - onkologii, otorinolaryngologii, ve stomatologii, v dermatovenerologii a oftalmologii a paliativní péče.

Dále psychologii a komunikaci, sociologii, první pomoc, teorii ošetřovatelství, ošetřovatelský proces a potřeby člověka, multikulturní ošetřovatelství, komunitní péči, rehabilitační ošetřovatelství, právo ve vztahu k ošetřovatelství, pedagogiku a edukaci v ošetřovatelství, výzkum v ošetřovatelství. Studenti se rovněž seznámí s vybranými výzkumnými metodami používanými v ošetřovatelství. Odborné vzdělání sestry prohlubují také vybrané poznatky z přírodních a aplikovaných věd (biofyziky, biochemie, radiologie a nukleární medicíny, farmakologie, filozofie, ochrany veřejného zdraví a zdravého životního stylu) a základů managementu, ekonomiky pojišťovnictví a veřejného zdravotnictví.

Vzdělávání zahrnuje i vzdělávání studentů v cizím jazyce (anglickém nebo německém) včetně základů latinského jazyka.

Významnou složku vzdělávání tvoří praktická výuka, jejímž cílem je osvojení ošetřovatelských postupů, dovedností plánovat, poskytovat a vyhodnocovat zdravotní péči, jednat se zdravými i nemocnými klienty a pracovat v týmu. Praktická výuka se uskutečňuje v nemocnicích a ostatních zařízeních zajišťujících zdravotní péči za spolupráce a součinnosti všeobecných sester a jiných zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu činnosti bez odborného dohledu.

Absolvent vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra najde uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb a péče nebo v privátní ošetřovatelské péči, a to v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání všeobecné sestry.