PAKT

V období říjen – prosinec 2017 proběhl na naší škole projekt PAKT – Partnerství Jihomoravského paktu zaměstnanosti pro podporu pracovního uplatnění mladých dospělých - určený studentům 3. ročníků VOŠ. Jednalo se o motivační program, jehož náplní byla příprava na pracovní pohovor, zpracování životopisu, trénink sebeprezentace, poznávání silných stránek účastníků a to vše formou skupinových workshopů a individuálních konzultací s lektorkou.

Program byl realizován ve spolupráci s CVV a pro studenty byl zcela zdarma.

Programu se zúčastnilo 11 studentů a všem byl na konci předán certifikát o absolvování.

Studentům byly rozdány zpětnovazební dotazníky, ze kterých vyplývá, že všichni studenti by účast v tomto projektu doporučili svým spolužákům, jelikož byl pro ně velmi přínosný, zejména v oblasti sebereflexe, poznání jejich silných stránek, zlepšení komunikace a spolupráce v rámci skupiny a také v oblasti přípravy vstupu na trh práce.

Projekt PAKT bude pokračovat i v příštím školním roce.