Obchodní akademie - dobíhající obor

63 - 41 – M/02 - Obchodní akademie

Obchodní akademie

STUDIUM JE URČENO PRO ŽÁKY A UCHAZEČE, KTEŘÍ SPLNILI POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU. Uchazeči o studium nemusí předkládat potvrzení o lékařské prohlídce.
Cílem studia je vybavit žáka kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní učení. Absolvent je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve výrobních podnicích, v tuzemském i mezinárodním obchodě, v peněžnictví, ve státní a veřejné správě,
v cestovním ruchu a dalších službách.

Žáci jsou připravováni na marketingové činnosti v tuzemsku i v zahraničí, činnosti zabezpečující finanční hospodaření podniku, jeho účetnictví, statistiku, cenovou tvorbu, daňovou agendu, činnosti spojené se získáváním a zpracováním informací s využitím ITC, kvalifikované sekretářské a korespondenční práce, včetně styku se zahraničními partnery apod.

Žáci studují dva cizí jazyky – anglický a německý nebo ruský, v rámci nepovinných předmětů mohou studovat další cizí jazyky a absolvovat matematický seminář. Teoretické poznatky získané v odborných předmětech si ověřují ve fiktivních firmách a svoji práci prezentují každoročně na veletrzích fiktivních firem. V průběhu studia žáci absolvují na smluvních pracovištích dvakrát dva týdny odbornou praxi a mnozí z nich po ukončení studia jsou na tomto pracovišti zaměstnáni.

Ve 3. ročníku mají žáci možnost vykonat státní zkoušku v psaní na klávesnici, která je organizována zpravidla jednou ročně.

ABSOLVENTI ZÍSKAJÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU.

Absolventi mohou nastoupit do praxe, samostatně podnikat, případně pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zaměřených zejména na ekonomiku a podnikání apod.

Na naší škole mohou absolventi pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole v oborech vzdělání Ekonomika a podnikání, Finančnictví a bankovnictví a Cestovní ruch.

Učební plán

Uplatnění maturantů 2013